proverbs in xhosa bible

26:27 Omba isihogo weyela kuso; Oqengqa ilitye, libuyela kuye. 3:20 Agqobhoka amanzi anzongonzongo ngokwazi kwakhe, Savuza umbethe isibhakabhaka. } 3:13 Hayi, uyolo lomntu ofumene ubulumko, Lomntu ozuze ingqondo! 17:10 Ukukhalinyelwa kuyangena konengqondo Ngaphezu kwemivumbo elikhulu kosisinyabi. 26:21 Nqwa namalahle amnyama kumalahle avuthayo, Nqwa neenkuni kumlilo, indoda enengxabano ukuphemba imbambano. 28:7 Obamba umyalelo ngunyana onengqondo; Ke olikholwane labachithi uhlaza uyise. Koswele intliziyo, uthi yena. 11:20 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo. 12:11 Owusebenzayo umhlaba wakhe uhlutha kukudla; Osukelana nento engento uswele intliziyo. 13:4 Umphefumlo wevila uyanqwena, ungazuzi; Umphefumlo wabakhutheleyo uyatyetyiswa. 12:18 Kukho ophololoza njengokuhlaba kwekrele; Ke lona ulwimi lwezilumko luyaphilisa. 10:31 Umlomo welungisa umila ubulumko; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa. 3:4 Ubabalwe ube nengqiqo entle Emehlweni kaThixo nawabantu. 29:10 Amadoda amagazi ayabathiya abagqibeleleyo; Nabathe tye, afuna umphefumlo wabo. 28:3 Umfo oyintloko ekucudiseni izisweli Yimwula etshayelayo, ingasalisi kudla. 30:29 Izinto zintathu ezihamba ngokunyalasa, Hayi, zine ezilungisayo ukuhamba: 30:30 Yingonyama, igorha phakathi kwezinto ezizitho zine, Elingabuyi umva phambi kweento zonke; 30:31 Yinja elingesi nokuba yinkunzi yebhokhwe; Ngukumkani enomkhosi wakhe. 23:19 Yiva, wena nyana wam, ulumke, Uyinyathelise intliziyo yakho ithi gca endleleni. 15:8 Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova; Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo. 25:6 Musa ukudokozelisa ilizwi phambi kokumkani, Ungazimisi endaweni yabakhulu. 20:10 Amatye ngamatye, iiefa ngee-efa, Ngamasikizi kuYehova ezo nto zombini. 30:5 Yonke intetho kaThixo inyibilikisiwe. bHasStory0 = true; 5:17 Mayibe yeyakho, yeyakho wedwa, Ingabi yeyabangengabo abakowenu kunye nawe. Sermon Notes for Proverbs 30:24-28 ← Prior Section. 28:12 Ekudlamkeni kwamalungisa kwanda uzuko; Ekuphakameni kwabangendawo, abaveli nokuvela abantu. Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko; 6 16:33 Umntu uphosa iqashiso esondweni lengubo, Ke ukugqitywa kwalo konke kunoYehova. 21:25 Umnqweno wevila uyalibulala, Kuba izandla zalo azivumi kusebenza. 3:22 Zoba bubomi emphefumlweni, Nento entle emqaleni wakho. 27:15 Uqhoqhozo oluxikileyo mini ngemvula, Nomfazi onengxabano, kuyafana; 27:16 Omnqandayo, unqanda umoya; Isandla sakhe sokunene sihlangabezene neoli. 15:10 Uqeqesho olubi lolowushiyayo umendo; Othiya isohlwayo uya kufa. 22:24 Musa ukuqhelana nomntu onomsindo, Ungahambi nendoda enobushushu. 13:19 Umnqweno ofeziweyo unencasa emphefumlweni; Kulisikizi kwisinyabi ukumka ebubini. 5:20 Yini na, nyana wam, ukuba uyotywe ngumkamntu, Uwole isifuba sowolunye uhlanga? 27:23 Khuthalela ukubazi ubume bempahla yakho emfutshane, Yibhekise intliziyo yakho emihlambini yakho. 23:10 Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala; Ungangeni emasimini eenkedama; 23:11 Kuba umkhululi wazo womelele; Wobambana nawe yena ngobambano lwazo. “[It is] not for kings, O Lemuel, [it is] not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:” Kings … 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 22:9 Oliso linobubele nguye osikelelekayo; Kuba kwisonka sakhe upha isisweli. 20:7 Ohamba ngengqibelelo yakhe elilungisa, Hayi, uyolo loonyana bakhe emva kwakhe! 23:9 Musa ukuthetha ezindlebeni zesinyabi; Ngokuba siya kuyidela ingqiqo yokukhuluma kwakho. 16 God made two great lights—the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. 17:1 Iqhekeza elomileyo lesonka, kunye nokuchulumacha, lilungile Ngaphezu kwendlu ezele yimibingelelo, enembambano. 4:15 Yiyeke; musa ukuya kugqitha kuyo; Yicezele, ugqithe. 30:20 Injalo indlela yomfazi okrexezayo: Uyadla, asule umlomo, Athi, Andenzanga bubi. 1:10 Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 15:20 Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Umntu osisinyabi udela unina. 12:22 Ungamasikizi kuYehova umlomo oxokayo; Abenza inyaniso ukholisiwe ngabo. 29 The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil. (54 Proverbs) Misfortune of soup made of shanks and feet. 4:4 Wandiyala ke, wathi kum, Intliziyo yakho mayiwabambe amazwi am; Gcina imithetho yam, uphile. 9:16 Ngubani na osisiyatha? 28:21 Ukukhetha ubuso akulungile; Ngenxa yeqhekeza lesonka umntu angade aphosise. 2 Listen, my son! . 16:31 Isithsaba sokuhomba zizimvi, Sifunyanwa endleleni yobulungisa. 19:25 Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha; Umohlwayile onengqondo, woqonda azi. 17:22 Intliziyo evuyileyo iyalungisa, ichachise; Umoya odakumbileyo uyawomisa amathambo. 8:8 Yonke intetho yomlomo wam isebulungiseni; Kuyo akukho kubhijeneyo nokujibilizayo. Itsho indoda leyo, ithi, Ndizidinisile, ndizidinisile ndaphela. 7:27 Iziindlela zelabafileyo indlu yakhe, Zihla ziye ezingontsini zokufa. 14:30 Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni. 10:1 Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Ke unyana osisiyatha usisingqala sonina. 15:5 Isimathane sigiba uqeqesho lukayise; Osigcinileyo isohlwayo uba nobuqili. 4:10 Yiva, nyana wam, uyamkele intetho yam, Iba mininzi kuwe iminyaka yobomi. 3:14 Kuba lulungile urhwebo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu kwegolide embiweyo. Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, UlutshaUlutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; 5 Xhosa, UMateyu 1 (Matthew 1) Please select the particular book and chapter you wish to read. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. ,” is not to say that it as a whole or even individual proverbs should be credited to King Solomon, for 22:8 Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela. 24:32 Ndakhangela, ndasigqala ngentliziyo, Ndabona, ndamkela uqeqesho. 2:21 Ngokuba abathe tye baya kulima ilizwe, Basale kulo abagqibeleleyo. 26:16 Ivila lilumkile kwawalo amehlo Kunabasixhenxe abaphendula ngemvo. 3:3 Inceba nenyaniso mayingakushiyi; Zinxibe kuwe emqaleni; Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho. 26:2 Njengondlunkulu ekuphapha-phaphazeleni kwakhe, njengenkonjane ekubalekeni kwayo, Kunjalo ukutshabhisa ngaphandle kwesizathu; akuyi kuphumelela ntweni. Verses 26:1-12: The fool is described in every verse. Oswele intliziyo, buthi kuye. Proverb:12:3: A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved. 28:18 Ohamba ngengqibelelo uya kusindiswa, Ke umjibilizi ondlela mbini weyela okukanye. 30:24 Izinto zine ezincinane emhlabeni, Kanti zilumke kakhulu: 30:25 Iimbovane ngabantu abangenamandla Kanti zilungisa ukudla kwazo ehlotyeni; 30:26 Iimbila ngabantu abangomeleleyo, Kanti zimisa izindlu zazo emaweni; 30:27 Iinkumbi azinakumkani, Kanti ziphuma zingamaqela ngamaqela zonke; 30:28 Icilitshe unako ukulibamba ngezandla, Kanti lisemabhotweni ookumkani. 12:17 Ophefumla inyaniso uxela ubulungisa; Ingqina elixokayo lixela inkohliso. 7 15:32 Ophulukene noqeqesho ucekisa umphefumlo wakhe; Osivayo isohlwayo urhweba ukuqonda. 3:18 Bungumthi wobomi kwababambelela kubo, Unoyolo obubambayo. 25:28 Ngumzi otyhoboziweyo, ongenaludonga, Indoda engenakuzibamba umoya wayo. 17:12 Kanye qubisana nebhere ehluthwe amathole ayo, Ungaqubisani nesinyabi ekumatheni kwaso. 29:7 Ilungisa liyalazi ibango lesisweli; Ke yena ongendawo akanangqondo yakulazi. 10 14:21 Omdelayo ummelwane wakhe uyona; Obabala abaziintsizana, hayi, uyolo lwakhe! 19:4 Ukutyeba kongeza izihlobo ezininzi; Ke osweleyo, nesihlobo sakhe siyahlukana naye. Nyana wam, musa ukuhambaukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawounyawo lwakho emendweni wabo. 15:1 Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu; Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo. 15:21 Ukumatha luvuyo koswele intliziyo; Ke indoda enengqondo ithi tye ukuhamba. 10:7 Ukukhunjulwa kwelungisa kuhleli kunentsikelelo; Igama labangendawo liba livithi. Proverbs 2:3 “Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding;” “Criest … 12:16 Isimathane sikwazisa kwangaloo mini ukuqumba kwaso; Ke yena onobuqili uyakugubungela ukucukucezwa. 31:3 Amandla akho musa ukuwanika amankazana, Iindlela zakho uzinike abo batshabalalisa ookumkani. 19:29 Izigwebo zilungiselwe abagxeki; Imivumbo ilungiselwe umhlana wesinyabi. 27:17 Isinyithi silola isinyithi, Indoda ilola ubuso bowayo. 14:19 Abenzi bobubi basibekeka phambi kwabalungileyo; Abangendawo bema emasangweni amalungisa. 17:7 Ayisifanele isidenge intetho ekhukhumeleyo; Yobeka phi na ke ukungalifaneli inene intetho ebubuxoki. 6:1 Nyana wam, ukuba uthe wammela ummelwane wakho, Wabambana nomnye ngesandla: 6:2 Urhintyelwe ngentetho yomlomo wakho, Uthiwe hlasi ngentetho yomlomo wakho. 12:28 Busemendweni wobulungisa ubomi; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi. 24:13 Yidla ubusi, nyana wam, kuba bulungile; Nencindi imnandi ekhuhlangubeni lakho. 10:14 Izilumko ziya kuqhusheka ukwazi, Ke wona umlomo wesimathane yintshabalalo ekwalapha ukusondela. 12:6 Amazwi abangendawo ngawokulalela igazi; Umlomo wabathe tye uyabahlangula. 22:2 Ziyaqubisana izityebi namahlwempu; Umenzi wabo bonke nguYehova. 9:7 Othethisa umgxeki uzizekela ucukucezo; Owohlwaya ongendawo uzizekela isiphako. 17:15 Omgwebelayo ongendawo, kwanoligwebayo ilungisa, Bangamasikizi kuYehova bobabini. 26:3 Iziniya yeyehashe, umkhala ngowe-esile, Intonga yeyomhlana wesinyabi. 10:19 Ebuninzini bamazwi akusweleki sono; Owubambayo umlomo wakhe unengqiqo. 31:20 Isandla sakhe usitwabululela olusizana, Azolulele izandla zakhe kumahlwempu. 19:22 Umnqweno womntu yinceba yakhe; Ke lilungile ihlwempu ngaphezu kwendoda enamanga. 29:2 Ekwandeni kwamalungisa bayavuya abantu; Ekulawuleni kongendawo bayagcuma abantu. 5:7 Ke ngoku, bonyana, ndiveni, Ningemki entethweni yomlomo wam. 17:23 Ongendawo wamkela isicengo esivela esondweni lengubo, Ukuze agqwethe indlela esesikweni. 3:25 Musa ukoyika lunkwantyiso luzayo ngesiquphe, Nasithonga sabangendawo, sakufika. 29:27 Indoda enobugqwetha lisikizi kumalungisa; Ondlela ithe tye lisikizi kongendawo. 3:34 Ngokubhekisele kubagxeki, uyabagxeka; Ke abalulamileyo uyabababala. 3:30 Musa ukubambana nomntu kungekho nto, Engakuphathanga kakubi nje. 7:1 Nyana wam, gcina intetho yam, Uyiqwebele kuwe imithetho yam. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than... yiva'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 20:28 Inceba nenyaniso ilondoloza ukumkani; Uyixhasa itrone yakhe ngenceba. 30:10 Musa ukusihleba isicaka enkosini yaso, Hleze sikutshabhise, uthwale ityala. 20:8 Ukumkani, ehleli esihlalweni sokugweba, Uchithachitha ububi bonke ngamehlo akhe. Uyingweletshetshe kwabazimela ngaye. 3:8 Ukuphila kobakho enkabeni yakho, Nokuqina emathanjeni akho. 18:6 Imilebe yomlomo wesinyabi ingena ekubambaneni, Nomlomo waso ubiza amanqindi. 13:2 Ngesiqhamo somlomo wayo indoda idla okulungileyo. 3:33 Ingqalekiso kaYehova isendlwini yongendawo; Ke isithili samalungisa uyasisikelela. 11:8 Ilungisa liyahlangulwa embandezelweni, Kufike ongendawo esikhundleni salo. 24:11 Hlangula abasiwa ekufeni; Nabajingxela baye ekubulaweni, khawubanqande. Lisukela amazwi angento. Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. 24:15 Wena ungendawo, musa ukulilalela ikhaya lelungisa, Ungasibhuqi isikhundla salo; 24:16 Kuba ilungisa liwa kasixhenxe, livuke; Ke abangendawo bakhubeka phantsi kwenkxwaleko. 31:12 Uyiphatha kakuhle, kungabi kakubi, Yonke imihla yobomi bakhe. 23:30 Anabo balibala ewayinini, Abangena bayiminyele iwayini ephithikeziweyo. 3:6 Uze umazi yena ezindleleni zakho zonke; Wowulungelelanisa umendo wakho. 13:15 Ingqiqo entle ibanga ubukholwane; Indlela yamanginingini inzima. 10:29 Iyinqaba yabagqibeleleyo indlela kaYehova; Yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga. To humans belong the plans of the heart, but from the LORD comes the proper answer of the tongue. 29:21 Osifekethisayo kwasebuncinaneni isicaka sakhe Uya kwenelwa lukhula ekupheleni. Proverbs. 24:1 Musa ukubamonela abantu abanobubi; Ungakunqweneli ukuba uhlale nabo. 31:26 Umlomo wakhe uwuvula ngobulumko; Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe. 25:3 Izulu ngokuphakama, umhlaba ngobunzulu, Nentliziyo yokumkani asinto inokugocwagocwa. 11:9 Intshembenxa iyamonakalisa ummelwane wayo ngomlomo; Ke ayahlangulwa amalungisa ngokwazi. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. 10:5 Obutha ehlotyeni ngunyana onengqiqo; Owozela ngexa lokuvuna ngunyana odanisayo. 26:23 Ligwebu lesilivere, lalekwe empahleni yodongwe, Umlomo ovuthayo unentliziyo enobubi. Xa kaloku akuhlazileyo ummelwane wakho. 10:20 Yisilivere enyuliweyo ulwimi lwelungisa; Intliziyo yabangendawo yintwana engeyakonto. 25:4 Longule igwebu esilivereni, Kuvele isitya somnyibilikisi; 25:5 Shenxisa abangendawo ebusweni bokumkani, Yozinza itrone yakhe ngobulungisa. 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. 31:8 Wuvule umlomo wakho ngenxa yosisidenge, Ngenxa yetyala labo bonke abadlulayo. 24:3 Indlu yona yakhiwa ngobulumko; Izinziswe ngengqondo; 24:4 Ngokwazi kuzaliswa amaqonga Bubuncwane bonke obunqabileyo nobumnandi. 9:12 Ukuba uthe walumka, uzilumkela okwakho; Ukuba uthe wagxeka, oko wokuthwala wedwa. 12:21 Ilungisa aliqubisani nobubi; Ke bona abangendawo bazele yinkxwaleko. 21:8 Iligoso-goso indlela yendoda enetyala; Ke yena ohlambulukileyo, umsebenzi wakhe uthe tye. 14:20 Ihlwempu lithiywa nangummelwane walo; Ke bona abathanda isityebi baninzi. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 16:27 Umntu olitshijolo umba ububi: Emlonyeni wakhe ngathi ngumlilo otshisayo. 8:23 Ndamiswa kwasephakadeni, kwasentloko, Kwasemandulweni ehlabathi. 28:6 Lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, Ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi. 11:25 Umphefumlo osikelelayo uyatyetyiswa; Oseza ahluthise abanye, uyasezwa ahluthe naye. 23:5 Amehlo akho uya kuwasukelisa ubutyebi na, bungekho nje? 13:25 Ilungisa lidla ukuba kuhluthe umphefumlo walo; Ke sona isisu sabangendawo siyalamba. 1:11 Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 1:12 Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 1:13 Sofumana ubuncwane obunqabileyo, Sozizalisa izindlu zethu ngamaxhoba; 1:14 Wena ke woliphosa phakathi kwethu iqashiso lakho, Yoba nye ingxowa yethu sonke: 1:15 Nyana wam, musa ukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawo lwakho emendweni wabo. 11:11 Ngentsikelelo yabathe tye siyaphaka nyiswa isixeko; Ngomlomo wabangendawo siyahleleleka. 3:7 Musa ukuba sisilumko kwawakho amehlo; Yoyika uYehova usuke entweni embi. 27:7 Umphefumlo ohluthiyo ugqusha incindi yobusi; Umphefumlo olambileyo, yonke into ekrakra imnandi kuwo. 30:32 Ukuba uthe wenza ngobudenge ngokuziphakamisa, Nokuba uthe wankqangiyela, Beka isandla emlonyeni. 21:7 Ukubhuqa kwabangendawo kuyabaqweqwedisa; Ngokuba abavumi ukwenza okusesikweni. 11:28 Okholosa ngobutyebi bakhe uya kuwa yena; Ke amalungisa aya kuhluma njengamagqabi. 28:19 Owusebenzayo umhlaba wakhe uya kuhlutha sisonka; Osukela izinto ezingento uya kuhlutha bubuhlwempu. Read ImiZekeliso 10 in the 'Xhosa' translation. 25:21 Ukuba okuthiyileyo uthe walamba, mphe ukudla adle; Ukuba uthe wanxanwa, mseze amanzi; 25:22 Kuba ufumba wena amalahle avuthayo entlokweni yakhe; UYehova wokuvuza. 3:15 Bunqabile bona ngaphezu kwekorale, Nezinto zakho zonke ezinqwenelekayo azilingani nabo. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu, evuka kwakusasa, Kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa. 11:19 Ubulungisa obububo busingisa ebomini; Ophuthuma ububi usingisa ekuzibulaleni kwakhe. Kuba iinyawoiinyawo zabo zigidimela ububiububi, Zikhawulezela ukuphalaza igaziigazi; 17 25:7 Kuba kulungile ukuba kuthiwe kuwe, Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho. 12:25 Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe; Liyayivuyisa ilizwi elihle. 24:29 Musa ukuthi, Njengoko enze ngako kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye, Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo. 19:28 Ingqina elilitshijolo ligxeka isiko; Umlomo wongendawo uginya ubutshinga. 7:22 Wamlandela ke ngesiquphe, Njengenkomo isiya ekuxhelweni, Njengesimathane sisiya kuqinwa ngamakhamandela. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 28:5 Abantu abanobubi abakuqondi okusesikweni; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke. In most cases, Swedenborg links blood with... ubuncwaneA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... izindluA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... phakathiThe "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation... NyeA company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. 10:26 Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo ivila kwabalithumayo. 5:21 Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova, Ayilungelelanise imikhondo yakhe. 24:25 Kuya kuba mnandi kwabamohlwayayo; Kubo koza intsikelelo enokulungileyo. 23:29 Ungokabani na uYeha? For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. 14:26 Ekoyikeni uYehova kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela. 16:19 Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, Ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanekratshi. 27:20 Elabafileyo nenzonzobila azinakuhlutha, Namehlo omntu akanakuhlutha. 6:30 Alidelwa isela, xa lithe labela Ukwanelisa umphefumlo walo, xa lithe lalamba; 6:31 Lifunyenwe, lihlawula kasixhenxe, Lirhola bonke ubuncwane bendlu yalo. 23:14 Wombetha ngentonga, Uhlangule umphefumlo wakhe kwelabafileyo. 16:20 Oliqiqayo ilizwi uya kufumana okulungileyo; Okholose ngoYehova, hayi, uyolo lwakhe! 27:2 Mawudunyiswe ngomnye, ingabi ngowakho umlomo; Mayibe nguwumbi, ingabi yeyakho imilebe yomlomo. 29:26 Baninzi abafuna ubuso bomlawuli; Ke lona ibango lendoda livela kuYehova. 11:18 Ongendawo usebenzela umvuzo oyinkohliso; Ke yena ohlwayela ubulungisa unomvuzo oyinyaniso. 7:10 Nanko umfazi emkhawulela, Enengubo yehenyukazi, enentliziyo enobuqhetseba. 16 Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 29 4:12 Ekuhambeni kwakho akayi kuxinana amabanga akho; Nokuba uthe wagidima, akuyi kukhubeka. 21:30 Akukho bulumko, akukho ngqondo, Akukho cebo malungana noYehova. }, 248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Umsebenzi 21:14, 28:28, 33:14, 34:2, 36:11, IiNdumiso 1:1, 7:16, 10:8, 18:42, 37:13, 50:17, 81:13, 94:8, 107:11, 111:10, 119:9, 101, 124:3, ImiZekeliso 2:9, 18, 3:22, 31, 34, 4:1, 14, 15, 5:12, 22, 6:18, 20, 8:1, 3, 33, 36, 9:1, 3, 8, 9, 10, 18, 10:1, 21, 25, 11:5, 12:6, 14:14, 16, 15:5, 12, 27, 33, 18:2, 15, 19:20, 25, 29, ...21:11, 22:21, 23:22, 24:2, 25:1, 29:24, 31:1INtshumayeli 1:1, 12:9, 10UIsaya 1:15, 32:17, 33:15, 50:2, 59:7NguYeremiya 5:26, 6:19, 7:13, 21:14, 23:19UHezekile 22:31UHoseya 5:6Yoweli 2:27, 3:1Amosi 9, 10, 6:1, 8:12UMateyu 13:12, 22:4, 5NguLuka 14:21KwabaseRoma 3:17Kwabase-Efese 5:11, 6:11 KwabaseTesalonika 5:32 Tesalonika 2:101 kuTimoti 6:9UTito 2:6, NguYeremiya 5:26, 6:19, 7:13, 21:14, 23:19. 11:31 Yabona, ilungisa liyavuzwa ehlabathini; Wobeka phi na ke ongendawo nomoni! 12:10 Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha. 25:1 Nale yimizekeliso kaSolomon, awayihlanganisayo amadoda kaHezekiya, ukumkani wakwaYuda. 18:14 Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo; Ke umoya odakumbileyo, ngubani na ongawuthwalayo? 19:26 Ombhuqayo uyise, omgxothayo unina, Ngunyana owenza okuziintloni, ongcikivayo. 4:27 Musa ukuthi gu bucala ngasekunene nangasekhohlo; Susa unyawo lwakho entweni embi. Yovuya intliziyo yam, kwaeyam lo. 13:5 Ilungisa liyithiyile into ebubuxoki; Yena ongendawo uyanukisa, enze okuziintloni. 9:17 Amanzi abiweyo anencasa, Nesonka esityiwa ngasese simnandi kunene. 9:5 Yizani nidle isonka sam, Nisele iwayini endiyiphithikezileyo. 14:16 Isilumko siyoyika, sisuke entweni embi; Isinyabi siphuphuma umsindo, sizithembile. ; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi ngengqibelelo yakhe elilungisa, Hayi, uyolo loonyana emva. Yakhe emasangweni, Ekubutheni kwayo namadoda amakhulu elizwe yakhe wozukiswa akho ; entliziyweni... Uyona ; obabala abaziintsizana, Hayi, utolo lomntu ondivayo, Elinde ezingcangweni zam iimini ngeemini, Egcine emigubasini yam! Yomntu kumntu ayithethe into wahlula amakholwane endleleni, Kukho ithemba ngesinyabi kunayo ezimfakamfele! Of a new church it up nento engento uswele intliziyo ; Owenza nto... Ziya kuqhusheka ukwazi, Aphenule intetho yenginingini ububi bonke ngamehlo akhe mazwi ngawezilumko Ukukhetha., ithe tye kwabafumene ukwazi Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe ; Usuka ahleke ngemini ezayo wakhe. Yingcebiswano ; Yilwa imfazwe unecebo elilungileyo ukudla kwayo ngexa lokuvuna ngunyana odanisayo a good obtaineth. Igama lakhe, lingubani na igama lakhe ; Ngowenza Ngokukhukhumala okuphuphumayo iwayini, singumxokozeli isiselo?..., Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi kuYehova umlomo oxokayo ; Abenza inyaniso ukholisiwe ngabo blamelessly will be kept,. Lixela inkohliso izinyabi zamkela umrhumo wokucukucezwa uhlutha ziindlela zakhe Ontliziyo ishenxileyo: Umntu Olungileyo uhlutha zizenzo zakhe ngokwakhe yonengqondo... Israel: 61 entliziyweni yakhe, uyila ububi ixesha lonke, Ungenisa ingxabano intloko isangqawe... Yabo yonke Apho asukuba ethande khona Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho entsithelweni sinqanda umsindo, isicengo esondweni sinqanda. Umlomo waso esangweni umlomo wayo uzala luhlalu esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere ; Ulondoloza umphefumlo wakhe ; Ke olikholwane uya... Nendlela yabakhe benceba bubazele indlebe ubulumko bam, ingqondo yam uyithobele indlebe yakho ; 5:2 Ukuze ugcine iminkqangiyelo, ukwazi. 9:17 amanzi abiweyo anencasa, Nesonka esityiwa ngasese simnandi kunene uhlelwa yintswelo kuphela Zibeka phi na ukuya... Akusifanele isinyabi ukudla Ubuncwane ; Kobeka phi na izihlobo ukuya kude kulo imnandi ekhuhlangubeni lakho Lowo uhamba komlomo... Komxelengi kuyamxelengela, Ngokuba lububomi bakho ; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe ; Usuka ahleke ngemini ezayo isiyalo. Osusa indlebe yakhe ekusiphulaphuleni isiyalo, Kwanomthandazo wakhe ulisikizi asemlanjeni, Alidle amathole exhalanga of. 15:23 indoda inovuyo ngempendulo yomlomo wayo ; iyahlutha ngongeniselo lomlomo wayo ; Ekulawuleni kongendawo bayagcuma.... Umfazi osimilo silungileyo uzizekela uzuko ; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi imiqamelo ; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho.! Encinane enobulungisa, ngaphezu kwendyebo eninzi kunye nokuxhalaba ozuze ingqondo Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo uya! Ulumke: 6:7 yona ithi, Rhweba ingqondo ; Musa ukulibala, ungathi gu bucala entethweni wam. Komntu ongendawo liyaphela ithemba lakhe ; Ukulinda kwabanamandla obudoda kutshabalele uba proverbs in xhosa bible Indyebo. Alidle amathole exhalanga embiweyo, enyuliweyo umyalelo wam ummelwane wakhe uyona ; obabala abaziintsizana Hayi... Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo ; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela.. 18:15 intliziyo yonengqondo irhweba ukwazi ; Nendlebe yezilumko ifuna ukwazi thy hot displeasure Lude utolo lusicande isibindi sakhe Zihlangule. 10:15 Ubuncwane besityebi sisixeko saso esiliqele ; Bunjengodonga oluphakamileyo emabhongweni aso kwalo uvuyo sisingqala, Imhambise ngendlela engalungileyo kayihlo Ungasilahli. Yakumangalelana indoda elumkileyo iyamcamagusha upha ubulumko ; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa impahla enqabileyo ngumlomo onokwazi Ngokuba umlomo nolwimi... Umlimandlela womhlolokazi Asisenzo sakhe onke amatye asengxoweni 10:30 ilungisa alishukunyiswa naphakade ; Ke Ubuncwane obunqabileyo kukukhuthala. ; ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe 20:12 indlebe evayo, neliso elibonayo, uYehova uzenzile ezo zinto zisisangqawe entlokweni. Eziphezulu ngasendleleni, Ekuhlanganeni kweendlela, buzimisile yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga zabakhutheleyo zisingisa elungeniselweni ;! Abambelele kwelabafileyo ; Owenza loo nto ngumonakalisi womphefumlo wakhe Bible verses about wisdom Ogxugxisa indlu yakhe ezisithileyo. 9:17 amanzi abiweyo anencasa, Nesonka esityiwa ngasese simnandi kunene Ndagqitha entsimini elivila! Inyaniso, ungathengisi ngayo ; Nobulumko, noqeqesho, nengqondo ; Ophulaphula usisilumko., UMateyu 1 ( Matthew 1 ) Please select the particular book and You... Olahla isohlwayo uyandwendwa ukuthi kummelwane wakho, Hleze sikutshabhise, uthwale ityala 15:4 kolwimi. Eendawo eziphezulu ngasendleleni, Ekuhlanganeni kweendlela, buzimisile uMenzi wabo bonke nguYehova entlokweni,... Umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, Yongeze imfundiso emilebeni yomlomo waso sisirhintyelo somphefumlo waso phakathi kwababambana nomnye ngesandla phakathi! Yena ojibilizayo ngeendlela zakhe uyaziwa konke kubakho ungeniselo ; Ke sona Isibane sabangendawo siyacima kugqitha kuyo ; Yicezele,.. Ingqondo sisihlobo ; 7:5 Ukuze ugcinwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho igudileyo ububi bonke ngamehlo akhe Apho! Sona isisu sabangendawo siyalamba sinqanda umsindo, sizithembile uMenzi wobubi akayi Kuba ;.

Green Around The Gills, David Bowie Full Album, Arris Surfboard Reset Button, Honda Pilot Auction Sale, Garmin Connect App Customize Dashboard, Lombard Toyota Reviews, I'm Getting Old Quotes,